Les titulitzacions creditícies i la modificació del Codi de Consum

 

Fa poques setmanes que el Parlament de Catalunya va tramitar per a ser debatuda una proposició           ....de Llei per a modificar el Codi de Consum de Catalunya per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria de titulitzacions hipotecàries i creditícies.

Anem a pams, que sòn les “titulitzacions” ? Aproximadament un 30 per cent de les llars tenen una hipoteca, i més del 56 per cent de les hipoteques —a part dels crèdits, que també queden inclosos en  aquesta           proposició de Llei— es considera que estan titulitzats. Per tant, estem davant d’una realitat que afecta, i afecta de manera important, moltes persones, moltes famílies. Les entitats financeres agrupen “paquets” de crèdits o “paquets” d’hipoteques de diferent qualificació (algunes de més segures de cobrament amb altres de més risc) i les venen a inversors internacionals que cerquen cobraments més o menys segurs a llarg termini per a obtenir interessos i rèdits futurs. Els bancs, caixes i entitats financeres obtenen així una liquiditat a curt, immediata i redueixen el risc a llarg termini. S’han venut els drets de cobrament futur a canvi de diners líquids, i aquests actius o drets poc Iíquids en origen (hipoteques o crèdits) s’han convertit en bons negociables als mercats financers internacionals.

Les entitats d’inversió que adquireixen aquests paquets de crèdit esdevenen els nous acreedors, és a dir han “titulitzat” el deute a nom seu. És una pràctica financera emparada per la legislació europea i legislada a l’Estat Espanyol des de 1992, però que sovint passa desapercebuda, i que es va estendre a partir de la crisi financera posterior al 2009. Quan signem unes escriptures de constitució de la hipoteca o d’un crèdit -en la lletra petita- hi ha una acceptació explícita per part del deutor que renuncia a ser informat en cas que el seu préstec sigui titulitzat, aquest paràgraf ha estat declarat abusiu i nul en successives sentències judicials. Moltes famílies o empreses (autònoms, societats) han descobert amb sorpresa que els havien titulitzat un crèdit o hipoteca quan han volgut renegociar-ne les condicions o en cas d’execució...

Per aquest motiu la proposició de Llei busca modificar el Codi de Consum -sobre el qual hi ha competències plenes a Catalunya- per tal de garantir els drets dels consumidors a ser informats de manera fefaent en cas que un seu préstec (hipotecari o de consum, o empresarial) sigui titulitzat per part del seu banc o entitat financera, i que pugui exercir el dret de tanteig i retracte.

Per que quan es ven una hipoteca en una titulització no es ven en les mateixes condicions que a nosaltres ens l'han concedida, se la venen en unes condicions molt més favorables dins el “paquet”. I davant aquest fet, potser algunes famílies o empreses estarien en  condició de recomprar-les directament amb el propi estalvi o mitjançant una altra entitat financera. És necessari per tant saber el moment en que això es produeix, saber a qui l’han venut, en quines condicions, i poder optar a aquesta recompra.

Mitjançant aquesta modificació del Codi de consum de Catalunya, s’introdueix que l’empresa creditícia hagi de comunicar la cessió, transmissió, titulització o retitulització de         forma immediata a la seva execució i, si s’escau, facilitar-ne la informació necessària a requeriment de la persona interessada. Conèixer que es volen vendre el nostre deute i conèixer qui és el nou amo del deute que tenim; i en tot cas poder tenir el dret de recomprar-lo amb les mateixes condicions que l’han posat a la venda.

Comparteix: